Revision

I Danmark var der frem til 2006 en tradition for, at alle selskaber uanset størrelse, skulle aflægge og præsentere et revideret årsregnskab. Ved en EU-harmonisering af revisionsregler blev det ændret.

Der lægges nu i stedet op til, at lovpligtig revision kun skal foretages for selskaber af en vis størrelse.

Selskaber (regnskabsklasse B), kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende tre størrelser;

  • en balancesum på 4 mio. kr.,
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Selskabet skal ved fravalg af revision, fortsat aflægge et årsregnskab, der opfylder årsregnskabsloven, og indsende det til offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen.

Fravalg revision
Fravalg af revision kan kun foretages fremadrettet, og kun på den ordinære generalforsamling, da oplysningen om fravalg skal anføres i ledelsespåtegningen i årsregnskab forud for fravalget.

For nystiftede selskaber kan fravalg dog allerede foretages ved stiftelse af selskabet.

Fravalg bør dog vurderes, hvis revision kan have en stor værdi for aktionærer, kreditorer eller samarbejdspartnere. Et revideret regnskab kan i nogen tilfælde give regnskabsbrugerne yderligere tryghed og derved bedre grundlag til at træffe deres beslutninger på.

Ofte vil en supplerende erklæring overfor bank dog være tilstrækkelig for opnåelse af lånetilsagn, under forudsætning af, at bank i øvrigt finder långivning overfor kunde/virksomhed attraktiv.

Revision af jeres regnskab
Hvis selskabet overskrider de ovenstående grænser eller blot ønsker revision af årsregnskabet, har vi et godt samarbejde med et eksternt revisionsfirma, som vi inddrager når revisionen skal udføres.

Vi sørger for, at alt regnskabsmaterialet afleveres afstemt, således at revisionshonoraret mindskes mest muligt. Vores kendskab og indsigt i revisionsarbejdet, gør dette samarbejde effektivt.

Ved opstart af samarbejdet med dig, kan vi drøfte mulighederne for dit valg om revision.