Skatteregnskaber

Vi laver skatteregnskaber for selskaber, personlige erhvervsdrivende og personer i øvrigt.

Uanset om du driver din virksomhed i personlig regi eller i selskabsform, så skal der udarbejdes et skatteregnskab, som SKAT kan kræve indsendt på anfordring.

Skatteregnskabet er en opgørelse, der opstilles med det formål at oplyse skattemyndighederne om en virksomheds skattepligtige indkomst og formue.

Det klassiske skatteregnskab retter sig imod virksomhederne, og benævnes ofte; skatteregnskab, skattemæssigt specifikationshæfte, skattebilag eller blot skatteopgørelsen.

 Skatteregnskabet indeholder normalt følgende:

  • Opgørelse af beskatningsgrundlag
  • Specifikationer til årsregnskabet
  • Skattemæssige specifikationer, herunder evt sambeskatningsindkomst.
  • Erklæringer og evt informationer om anvendte skattemæssige principper.
  • Afstemninger – løn, moms, skat.

Hvor selskaber både skal lave et årsregnskab og et skatteregnskab, kan de personligdrevne virksomheder ”nøjes” med et skatteregnskab. Skatteregnskaber er ikke beregnet til offentliggørelse.

Skattelovgivningen har både fælles skatteregler, men også særregler afhængig af om virksomheden drives i personlig regi eller i selskabsform.

Selskaber beregner selskabsskatten direkte på baggrund af selskabets forhold.

Personer beregner virksomhedsskatten sammen med indehaverens øvrige personlige skatteforhold.

Skattekonverteringen fra årsregnskab til skatteregnskab
Skatteregnskaber afviger fra et almindeligt årsregnskab, da der er forskellige principper og opgørelsesmetoder, for hvad og hvornår indtægter og omkostninger medregnes.

Det kan være poster uden eller med kun delvis fradragsret, forskellige opgørelsesprincipper fx omkring afskrivninger og kapitalindkomster. For selskaber er der en række særregler der skal tages hensyn til; både alene, i koncern- og sambeskatningsforhold og i international sammenhæng.

For personlig erhvervsdrivende skal der i tilknytning til virksomhedens skatteregnskab, tages stilling til valg af beskatningsform. Alle indehaverens virksomheder kan beskattes efter personskatteloven, virksomheds- eller kapitalafkastordningen.

Ved tilvalg af virksomheds- og/ eller kapitalafkastordningen skal der udarbejdes yderligere opgørelser, specifikationer og informationer.

Der kan også blive lavet et supplerende regnskab, omfattende såvel virksomhedens som virksomhedsindehaverens samlede personlige indkomst- og formueforhold, – tilsvarende for en eventuel ægtefælle.

Skatteregnskaber danner grundlag for selvangivelse og indberetning overfor SKAT.

AP SKAT REGNSKAB klarer dit skatteregnskab

Der findes en lang række detailregler omkring skatteregnskabet, og hvert år kommer der nye skatteregler, oplysnings-, specifikations- eller indberetningskrav.

At få indarbejdet alle disse forhold i skatteregnskabet kræver et godt kendskab og indsigt til skattelovgivningen

Hos AP SKAT REGNSKAB har vi netop disse kompetencer
Vi hjælper dig gerne med at udarbejde skatteregnskab og sikrer dig, at de gældende regler overholdes og du ikke snyder dig selv i skat. Også ved valg af den rigtige beskatningsform, og optimering og fordeling af resultat mest hensigtsmæssigt.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 2323 2689, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig med virksomhedens skatte- og årsregnskab.