Skat for selskaber.

Den danske skattelovgivning er meget kompleks, navnlig på selskabsområdet, hvor håndtering kan være overordentlig vanskelig. Folketinget og myndighedernes indførelse af værnsregler mod skattespekulation, både indenfor og udenfor landets grænser og de mange krav til specifikationer, indberetninger mv har ikke gjort det nemmere. 

Det er ikke muligt for små virksomheder – selv med almindelig revisor-hjælp – at få styr på alle de detaljerede skatteregler.

Selskaber skal hvert år, for sig selv eller den samlede koncern, – indsende en selvangivelse med oplysning om den skattepligtige indkomst, sambeskatningsindkomst og underskudsfremførsler.

Vi har de nødvendige kompetencer og værktøjer til at opgøre de økonomiske og skattemæssige konsekvenser af påtænkte dispositioner.

Ud fra vores mangeårige erfaring inden for skat, har vi et godt fundament og kan garantere en høj og faglig rådgivning.

I den forbindelse vil vi gerne tilbyde selskabet skattemæssig rådgivning og planlægning for at sikre selskabet og dens ejer og medarbejdere en optimal skattemæssig stilling.

Endvidere rådgivning og assistance til udarbejdelse af selskabsskatteregnskab samt evt sambeskatningsindkomst.

Vi kan tilbyde skattemæssig rådgivning og assistance på følgende områder:

 • Etablering af selskab samt valg af selskabsstruktur.
 • Omstruktureringer (aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver)
 • Virksomheds- og ejendomsoverdragelser
 • Generationsskifte
 • Selskabsskatteret
 • Koncernbeskatning og sambeskatning
 • Udbytte- og tilskudsbeskatning
 • Rekonstruktion
 • Hovedaktionærproblematik, aktionærlån mv.
 • Beskatning af investeringer, værdipapirer, aktier, finansielle produkter
 • Personalegodeordninger
 • Afskrivninger
 • Driftsomkostninger
 • Ophørsbeskatning ved likvidation eller betalingserklæring.
 • Opgørelsesmetoder, principper og valgmuligheder.
 • Udarbejdelse af skatteregnskab
 • Opgørelse af sambeskatningsindkomst og evt underskudsfremførsler
 • Skatteberegning og evt lempelser.
 • Acontoskat, frivillig indbetaling, udbytteskat mv.
 • Udfyldelse og indberetning af selskabsselvangivelser incl regnskabstal.
 • Øvrig skattemæssig rådgivning og assistance og evt. dialog med SKAT

Ved store og særlige komplekse skatteforhold, som kræver stor specialviden inden for et specifikt skatteområde, inddrager vi vores netværk af specialister og førende skatteeksperter.