Beskatning af investeringer.
Værdipapirer, aktier, finansielle produkter mv.

Skat på Værdipapirer er ganske kompliceret.

Tidligere indgik gevinster og tab på almindelige formueplaceringer ikke i det danske beskatningsgrundlag.

Industrialiseringen, samfundet udvikling og stadig større stigning i disse kapitalgevinster har gjort, at også dette kapitalområde er inddraget til beskatning.  I første omgang kun på de større gevinster, og gevinster ved mere aktiv deltagelse, men senere også for rene passive investeringer og gevinster på små formueplaceringer.

Komplicerede regelsæt, skiftende regeringers synspunkter og ændret lovgivning med mange overgangsordninger gør, at det kan være svært at selvangive det korrekte beskatningsgrundlag.

Derudover er det vanskelig for den enkelte investor, at få overblik over de optimale muligheder for skatteoptimering.

Vi har et stort kendskab til hele området, og hjælper derfor gerne jer – både som virksomhedsejer, indehaver af dit selskab, eller som privatperson i øvrigt.

Vi håndterer blandt andet:


Aktier for personer

 • Børsnoterede Aktier, Unoterede aktier og anparter.
 • Medarbejderaktier
 • Overgangsregler og evt skattefrie beholdninger
 • Aktieudbytte og udbytteskat
 • Beregning og opgørelse af de skattepligtige aktiegevinster eller tab.
 • Korrekt fordeling af fortjeneste på aktieindkomst, kapitalindkomst eller evt
 • personlig indkomst.
 • Indberetning af selvangivelse og til SKATs beregningssystem i Tast-Selv

Øvrige værdipapirer personer

 • Investeringsbeviser og certifikater i investeringsforeninger
 • Finansielle strukturerede obligationer/ produkter, fordringer, konvertible obligationer, gældsbreve, lån mv.
 • Opgørelse og indberetning af tab og gevinst i henhold til kursgevinstloven

Aktier og fordringer for Selskaber

 • Koncernaktier – Datterselskabsaktier – Porteføljeaktier – Børsnoterede aktier
 • Lagerbeskatning, Realisationsbeskatning, Skat ved statusskifte
 • Skattefrie udbytter, aktieudbytter, udbytteskat, evt lempelser og bortseelse.
 • Kursgevinster på fordringer, koncernmellemværender mv.
 • Skatteopgørelse foretages i forbindelse med aflæggelse af selskabets Årsrapport.